Algemene betaling- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN;

Kozijndeluxe

 

Artikel 0 –Definities

 1. Onder leverancier wordt verstaan de onderneming (hierna Kozijndeluxe).
 2. Onder afnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft gegeven.
 3. Onder consument wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 4. Onder gevelelementen wordt verstaan kozijnen, deuren en ramen
 5. Onder werkdagen wordt verstaan: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, Nieuwjaar, tweede paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en de dagen die door de overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd.
 6. Onder dagen wordt verstaan: alle kalenderdagen.
 7. Onder opdracht / overeenkomst wordt verstaan: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Kozijndeluxe zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever verbindt om werkzaamheden voor deze opdrachtgever te verrichten.

 

 

Artikel I – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met Kozijndeluxe betreffende de verkoop, bewerking, verwerking en plaatsing van gevelelementen, inclusief bijkomende werkzaamheden die benodigd zijn om de levering, bewerking, verwerking en/of plaatsing mogelijk te maken in een woning.
 2. De voorwaarden zijn niet van toepassing op werkzaamheden van bouw constructieve aard, voor zover deze niet vallen onder de bijkomende werkzaamheden zoals in lid I zijn omschreven.
 3. Kozijndeluxe zal producten leveren conform de op de datum van aanbieding geldende kwaliteitsvoorschriften en – adviezen voor productie en montage van kunststof gevelelementen in de bouw, zoals deze zijn vastgesteld en uitgegeven door de importeurs, fabrikanten en Vereniging Kunststof Gevelelementenindustie (VKG).
 4. Onder de levering van het product wordt verstaan de levering en of montage door Kozijndeluxe van één of meer gevelelementen, met specificaties afgestemd op de woning van de afnemer, die voldoen aan de strengste eisen op de productie en montage en de controle daarop, zoals onder lid 3 boven is beschreven.
 5. In geval van nietigheid of vernietigbaarheid of buiten toepassing verklaring van één of meer bepalingen of delen daarvan, blijven alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand.

 

Artikel II – Offerte

 1. Offerten hebben een geldigheidsduur van twee maanden en worden vergezeld van tekeningen en details. Offertes gemaakt tijdens een speciale actie hebben een geldigheid van twee weken.
 2. Elke offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Kozijndeluxe vrijblijvend.
 4. De door Kozijndeluxe overlegde detailtekeningen en beschrijvingen worden als algemene richtlijnen beschouwd. Indien sprake is van noodzakelijke afwijkingen zal de leverancier de afnemer terstond informeren. Toleranties dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen. In geval van beschermd stadsgezicht of indien de klant ( consument ) bijzondere specifieke profielen wenst , dient dit per aangetekend schrijven te worden medegedeeld aan Kozijndeluxe en dit ten laatste 5 dagen na de exacte in meting. In alle andere gevallen gaan we er van uit dat de profielen de standaard uitvoering genieten. Het is aan de klant, in geval van twijfel, om de details van de technische tekeningen op te vragen. Indien aan beide bovenvermelde punten niet wordt voldaan, is er geen verhaal mogelijk tegenover Kozijndeluxe.
 5. De door uitgebrachte offerte, alsmede de vervaardigde en / of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven eigendom van Kozijndeluxe, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De afnemer staat er voor in dat geen gegevens betreffende de door Kozijndeluxe gebezigde fabricage - en/of constructiemethoden dan met uitdrukkelijke toestemming Kozijndeluxe worden gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt. Tenzij daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven door Kozijndeluxe.

 

Artikel III – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Kozijndeluxe. De eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de afnemer consument is.
 2. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Kozijndeluxe op verrekening van meerwerk onverlet.
 3. Kozijndeluxe kan haar offerte of aanvaarding zonder meer herroepen tot drie werkdagen na deze aanbieding of aanvaarding daarvan.
 4. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd, wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld. De klant kan alsdan van de overeenkomst afzien, tenzij Kozijndeluxe aanbiedt het prijsverschil voor haar rekening te nemen. Kozijndeluxe is echter nimmer verplicht tegen de foutief gecalculeerde prijs te leveren of tot schadevergoeding gehouden.
 5. De offerte van de Kozijndeluxe omvat in principe alle werkzaamheden behorende bij het in de aanbieding omschreven product, behoudens de in artikel V lid 1 bedoelde werkzaamheden. Van meerwerk kan sprake zijn in potentiële specifieke gevallen, zoals opgenomen in de overeenkomst. Extra opdrachten worden wel als meerwerk beschouwd.
 6. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
 7. Hoewel meerwerk bij voorkeur schriftelijk overeengekomen wordt, wordt meerwerk in alle gevallen naar billijkheid en zoveel mogelijk in lijn met de overeenkomen prijzen verrekend.
 8. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan volgens de opdrachtnemer gewijzigd kan of moet worden uitgevoerd, heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen en dit als meer (of minder)werk te verrekenen.
 9. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Kozijndeluxe binden Kozijndeluxe niet dan nadat en voor zover zij door Kozijndeluxe schriftelijk zijn bevestigd. De eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de afnemer consument is.

 

Artikel IV – Prijs

 1. De overeengekomen prijs is inclusief omzetbelasting en franco aan het door de afnemer opgegeven adres tenzij anders op de offerte is overeen gekomen.
 2. De prijzen die genoemd zijn in de offerte zijn twee maanden geldig.
 3. Prijsstijgingen die zich voordoen na het afsluiten van de overeenkomst worden niet doorberekend.
 4. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, dan is Kozijndeluxe gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.

 

Artikel V – Montage

 1. Werkzaamheden met betrekking tot metselen, tegelzetten, stukadoren, beton storten, schilderen, centrale verwarming aanleggen en dergelijke zijn, tenzij anders omschreven in de overeenkomst, voor rekening en risico van de afnemer. Demonteren van het oude kozijn en monteren van het (stel)kozijn zijn wel onderdeel van de opdracht.
 2. De afnemer zorgt voor eigen rekening en risico dat:
 3. het personeel van Kozijndeluxe en alle overige voor montage te werk gestelde personen door Kozijndeluxe hun montagewerkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten zodra zij op de bouwplaats zijn aangekomen, alsmede te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld hun montagewerkzaamheden te verrichten;
 4. Het bouwwerk voor vrachtauto’s aan alle zijden bereikbaar is via een bestrate of anderszins verharde weg;
 5. Elektrische aansluitmogelijkheden van 220 Volt, water en verlichting ter beschikking van Kozijndeluxe.
 6. De benodigde vergunningen en ontheffingen zijn verleend;
 7. Eventueel herstel van tuinen, gewassen en bestratingen plaatsvindt.
 8. De kosten van vergunningen, alsmede precariorechten zijn voor rekening van de afnemer.
 9. Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 10. Kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de afnemer.
 11. Bij oplevering zullen partijen, indien de afnemer zulks wenst, een gezamenlijke opleveringscontrole uitvoeren, waarbij netheid van uitvoeren, het comfort, de bediening, alsmede de technische aspecten van het product aan de orde komen. Deze controle van de VKG – keurmerk leverancier ( kozijnen) vindt plaats aan de hand van een vastgestelde controlelijst.
 12. De prijs aangegeven in de overeenkomst is exclusief het plaatsen van steigers of het inschakelen van een hijskraan indien blijkt dat noodzakelijk is bij de montage

 

Artikel VI – Levertijd

 1. De levertijd omvat de aflevering door Kozijndeluxe van de producten op het door de afnemer opgegeven adres, alsmede montage daarvan.
 2. De levertijd van de gehele leverantie, het gehele werk, de deelleveranties, worden door Kozijndeluxe bij benadering vastgesteld.
 3. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Kozijndeluxe ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
 4. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
 5. De dag van ontvangst door Kozijndeluxe van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, vergunningen, gegevens en dergelijke, waaronder begrepen de door de afnemer goedgekeurde eerst benodigde werktekeningen;
 6. De dag van ontvangst door Kozijndeluxe van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen de werkzaamheden bij vooruitbetaling door de afnemer dient te worden voldaan. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Kozijndeluxe ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Indien een leveringsdatum of – week is overeengekomen wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. – week.
 7. Indien Kozijndeluxe, hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de afnemer heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en een opleveringscontrole heeft plaatsgevonden, waarbij de afnemer het werk heeft goedgekeurd. Met betrekking tot de kozijnen vindt de opleveringscontrole plaats aan de hand van de VKG -keurmerk opleveringscontrolelijst. Deze opleveringscontrolelijst dient door de VKG -keurmerk leverancier en de afnemer te worden ondertekend.
 8. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Kozijndeluxe bestelde materialen en diensten. Indien buiten schuld van Kozijndeluxe vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen of diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 9. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als opgeleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan in het bouwwerk zijn aangebracht. Dit houdt in dat het ontbreken van ondergeschikte onderdelen, die geen afbreuk doen aan het functioneren van de gemonteerde producten, oplevering niet in de weg staat.
 10. Een enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Kozijndeluxe van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
 11. Overschrijding, door welke oorzaak ook, van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de afnemer eveneens in geen geval recht op schadevergoeding.
 12. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete is niet verschuldigd, indien de overschrijding van deze tijd het gevolg is van overmacht.
 13. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete blijft beperkt tot ten hoogste in totaal 5% van de overeengekomen prijs voor het gedeelte dat niet tijdig is geleverd.
 14. Kozijndeluxe heeft het recht opdrachten in gedeelten te presteren en deze deelprestaties te factureren.
 15. Indien de afnemer na ingebrekestelling verzuimt producten af te nemen, zal Kozijndeluxe deze producten voor rekening en risico van de afnemer kunnen opslaan. Deze opslag laat de verplichting van de afnemer tot betaling van de producten alsmede zijn overige verplichtingen onverlet.

 

Artikel VII – Oplevering en Reclamering

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
 2. Indien Kozijndeluxe schriftelijk en mondeling aan de afnemer heeft medegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en een opleveringscontrole heeft plaatsgevonden, waarbij de afnemer het werk heeft goedgekeurd. De opleveringscontrole vindt plaats aan de hand van de opleveringscontrolelijst. Deze lijst dient door Kozijndeluxe en de afnemer te worden ondertekend.
 3. Na verloop van acht dagen nadat Kozijndeluxe de afnemer schriftelijk heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en de afnemer heeft nagelaten een gezamenlijke opleveringscontrole te verrichten. - het restant bij oplevering conform de procedure in artikel VII.
 4. Kleine gebreken zijn geen reden tot onthouding van de goedkeuring. Kleine gebreken zullen door Kozijndeluxe zo spoedig mogelijk worden hersteld.
 5. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken van door Kozijndeluxe geleverde en gemonteerde producten dient te geschieden bij de gezamenlijke opleveringscontrole volgens lid 1.a dan wel als de procedure van lid 1.b is gevolgd. Bij overschrijding van de termijn van lid 1.b vervalt elke aanspraak jegens Kozijndeluxe ter zake van die gebreken.

 

Artikel VIII – Risico en Eigendomsoverdracht

 1. Zodra de producten zich feitelijk op de bouwplaats bevinden draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze producten mocht ontstaan, behoudends indien deze schade aan grove schuld van Kozijndeluxe is te wijten.
 2. Het eigendom van de producten gaat eerst op de afnemer over wanneer al het door de afnemer aan Kozijndeluxe uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Kozijndeluxe is voldaan. De afnemer is niet bevoegd deze zaken aan derden in pand te geven of in eigendom over te dragen. De afnemer is gehouden in ieder geval van faillissement, surséance van betaling of beslaglegging op zaken de curator, bewindvoerder c.q. beslagleggende partij te wijzen op het onderhavige eigendomsvoorbehoud.
 3. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Kozijndeluxe dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Kozijndeluxe haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kozijndeluxe zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 

Artikel IX – Betaling

 1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de facturering van de overeengekomen prijs als volgt geschieden in de volgende termijnen:
 2. a) 30% bij de opdracht, binnen 8 dagen
 3. b) 50% vóór de dag van montage
 4. c) 20% na oplevering binnen 8 dagen
 5. Afnemer is nimmer gerechtigd tot enigerlei verrekening en/of opschorting.
 6. Bij betaling zal het betaalde in eerste instantie strekken tot voldoening van eventueel verschuldigde rente en incassokosten, zoals nader geregeld in deze voorwaarden. Beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen; - Beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege Kozijndeluxe aan het geleverde zijn uitgevoerd; - Beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu; -Zaken, materialen, werkwijzen en constructies, welke afwijken van de in artikel I lid 3 genoemde voorschriften, adviezen en eisen, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de afnemer toegepast, alsmede door of namens de afnemer aangeleverde materialen. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, elke van de wil van Kozijndeluxe onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, overstroming, wateroverlast, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Kozijndeluxe of dat van zijn leveranciers.
 7. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen na de factuurdatum.
 8. Ondergeschikte gebreken, het ontbreken van kleine onderdelen en dergelijke, geven de afnemer geen recht op uitstel van betaling.
 9. Meerwerk zal aan de afnemer in de eindnota in rekening worden gebracht.
 10. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek te geschieden ten kantore van Kozijndeluxe of op een door Kozijndeluxe aan te wijzen rekening. De afnemer kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien zijn vordering door Kozijndeluxe wordt erkend of de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen. Het bepaalde in de laatste volzin geldt niet indien de afnemer consument is.
 11. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de afnemer verplicht op verzoek van Kozijndeluxe een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de afnemer hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Kozijndeluxe heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de afnemer te verhalen.
 12. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Kozijndeluxe zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag in rekening te brengen een rente naar een percentage van vier punten boven het promesse - disconto van de Nederlandsche Bank over het bruto factuurbedrag, inclusief omzetbelasting en tevens alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel X – Aanbetalingsregeling Garantie

 1. Op de aanbetaling kunststof kozijnen is de regeling van het Waarborgfonds VKG- keur van toepassing, zoals deze luidt op het tijdstip waarop de overeenkomst met Kozijndeluxe is afgesloten. Elke vorm van vergoeding van gevolgschade in verband met het faillissement Kozijndeluxe is uitgesloten.
 2. De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde producten, inclusief het daarbij geleverde glas wordt bij normaal gebruik en onderhoud volgens de in artikel I lid 3 bedoelde kwaliteitsvoorschriften en kwaliteitseisen gewaarborgd voor, indien schriftelijk niet anders is overeengekomen, een termijn van 10 jaar, op onze kunststofkozijnen 15 jaar garantie te rekenen vanaf de dag van oplevering als bedoeld in artikel VI lid 6, met dien verstande dat door Kozijndeluxe op hang - en sluitwerk, ventilatieschuiven en dergelijke, en zonweringen eveneens 2 jaar garantie wordt gegeven.
 3. Buiten de garantie vallen:
 • Normale slijtage en glasschade die niet veroorzaakt wordt door een constructiefout in de ramen;
 • Kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid
 • Beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen bouwkundige constructies van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen;
 • Beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege Kozijndeluxe aan het geleverde zijn uitgevoerd;
 • Beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu;
 1. De garantie omvat uitsluitend die vervanging of het herstel ter keuze van Kozijndeluxe van hetgeen door de afnemer als ondeugdelijk in de zin van de kwaliteitseisen wordt aangetoond, met dien verstande evenwel dat de onder lid 3 laatste streepje, bedoelde zaken en materialen en de aanbrengkosten hiervan niet onder de garantie, zoals beschreven in lid 2, vallen.
 2. Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk aan Kozijndeluxe te worden gemeld. Kozijndeluxe is verplicht gebreken, waarvoor terecht een beroep op garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen. De afnemer zal Kozijndeluxe hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in ruime gelegenheid stellen en verder aan Kozijndeluxe het gebruik van aanwezige energiebronnen en dergelijk eveneens zonder kostenberekening toestaan.
 3. Indien Kozijndeluxe ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van Kozijndeluxe.
 4. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
 5. De garantie vervalt indien de afnemer zonder uitdrukkelijke toestemming van Kozijndeluxe reparaties aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten.
 6. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Kozijndeluxe gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Kozijndeluxe met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.

 

Artikel XI – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Kozijndeluxe is beperkt tot nakoming van de in artikel X van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
 2. Behoudens grove schuld aan de zijde van Kozijndeluxe en behoudens het bepaalde in lid I is alle aansprakelijkheid van Kozijndeluxe, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden. Dit laatste zal slechts het geval zijn indien de afnemer consument is of daarmee gelijk te stellen.
 3. De afnemer is gehouden Kozijndeluxe schadeloos te stellen voor alle kosten en schade die voor Kozijndeluxe mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen welke door derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Kozijndeluxe worden ingesteld. De afnemer is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Kozijndeluxe Het bepaalde in dit lid geldt niet indien de afnemer consument is.

 

Artikel XII – Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, elke van de wil van Kozijndeluxe onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, (burger) oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, overstroming, wateroverlast, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Kozijndeluxe of dat van zijn leveranciers.

 1. Het in lid 1a bepaalde geldt eveneens in de gevallen waarin de voortgang van het werk langer dan één week wordt vertraagd, door omstandigheden waarvoor de afnemer verantwoordelijk is, in geval van overmacht als bedoeld in artikel XII en indien

Kozijndeluxe gevraagde zekerheid als bedoeld in artikel IX lid 6.

 

Artikel XIII – Opschorting en Ontbinding

 1. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door Kozijndeluxe te leveren producten), of in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht (van het bedrijf) van de afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Kozijndeluxe het recht zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat Kozijndeluxe tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
 2. Kozijndeluxe heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel XIII lid I of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. Tenzij Kozijndeluxe de schade anders wenst te berekenen, wordt de schade gefixeerd op 50% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst. Kozijndeluxe heeft het recht producten die in het kader van een nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst zijn geleverd terug te nemen tegen contante creditering van de daarvoor door Kozijndeluxe berekende koopprijs.
 3. In aanvulling op lid 2 geldt dat Kozijndeluxe recht heeft op betaling van de tot dan toe geleverde prestaties. De vorderingen van Kozijndeluxe en de verplichtingen van de afnemer jegens Kozijndeluxe met betrekking tot de door Kozijndeluxe tot dan toe geleverde prestaties zijn onmiddellijk, geheel en ineens opeisbaar.
 4. In de artikel XIII lid I bedoelde gevallen kan Kozijndeluxe ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct de volledige betaling vorderen van al hetgeen de afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft Kozijndeluxe in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.
 5. Kozijndeluxe is, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel XIII lid I of door de rechter wordt ontbond en of opgeschort, nimmer aansprakelijk of schadeplichtig jegens de afnemer.

 

Artikel XIV – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de geschillencommissie van Kozijndeluxe de VKG met inachtneming van de VKG-geschillenregeling, tenzij de afnemer, die zich schriftelijk jegens Kozijndeluxe op dit beding heeft beroepen, kenbaar maakt dat hij voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter kiest.

 

Artikel XV: - Aanvullingen algemene voorwaarden VKG

 1. Deze algemene voorwaarden betreffen de Algemene verkoop - en leveringsvoorwaarden VKG-keurmerk voor de particuliere markt, uitgegeven door de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te ‘s Gravenhage d.d. 1 januari 2002. Deze voorwaarden zijn aangevuld met de artikelen: I lid 5, II lid 3, III lid 3, 5, 6 en 7, VI lid 2, 3 en 8, VIII lid 3, IX lid 6, XIII lid 1b, 3 en 5 en XV lid 1.
× Hoe kan ik je helpen?